Przydatne konta bankowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu – NBP O/O Opole
ul. Rejtana 3B; 45-331 Opole;

tel.(77) 453 19 35 – centrala

http://www.bip.pierwszy-us-opole.biuletyn.info.pl/9/informacje-ogolne.html
93 1010 1401 0012 9622 2100 0000 – CIT   Podatek dochodowy od osób prawnych
43 1010 1401 0012 9622 2200 0000 – VAT  Podatek od towarów i usług
90 1010 1401 0012 9622 2300 0000 – PIT   Podatek dochodowy od osób fizycznych
84 1010 1401 0012 9622 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych 1)
33 1010 1401 0012 9613 9120 1000 – Kaucja gwarancyjna

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu – NBP O/O Opole
ul. Cementowa 6, 45-358 Opole

tel. (77) 442 36 31 – 34

http://www.bip.drugi-us-opole.biuletyn.info.pl/15/informacje-ogolne.html
35 1010 1401 0007 6522 2100 0000 –  CIT   Podatek dochodowy od osób prawnych
82 1010 1401 0007 6522 2200 0000 – VAT Podatek od towarów i usług
32 1010 1401 0007 6522 2300 0000 – PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych
26 1010 1401 0007 6522 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych 1)
1) Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.
Opolski Urząd Skarbowy NBP O/O Opole
ul. Rejtana 3A,  Opole 45-331

Telefony    0-77 442-06-53          77 442-05-56

http://www.bip.opolski-us.biuletyn.info.pl/15/informacje-ogolne.html
CIT    13 1010 1401 0061162221000000
VAT    60101014010061162222000000
PIT    10101014010061162223000000
d.j.b
IND    04101014010061162227000000
j.b
wyd.    48101014010061162230000000
doch.    95101014010061162231000000

 

URZĄD MIASTA
Rynek – Ratusz, 45-015 Opole

Tel.: (+48 77) 45 11 800

http://bip.um.opole.pl/

03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 – rachunek opłaty skarbowej
95 1160 2202 0000 0002 1490 8705 – rachunek organu
21  1160 2202 0000 0002 1515 3216 – rachunek dochodów podatkowych (podatek od nieruchomości, środki transportowe, podatek rolny)
76  1160 2202 0000 0002 1515 3196 – rachunek pozostałych dochodów ( koncesja, dzierżawa, wieczyste, rej .pojazdów, prawa jazdy)
90 1160 2202 0000 0002 1515 3235 – wieczyste  użytkowanie skarbu państwa i opłata za udostępnienie danych osobowych
40 1160 2202 0000 0002 3823 5188 – rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega:
• dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
• wydanie zaświadczenia na wniosek,
• wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Sąd Rejonowy  w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Plebiscytowa 3a, 45-359 Opole 
tel. 77 541 96 20
tel./fax: 77 454 38 34

http://www.opole.sr.gov.pl/pl/dokumenty/KRS
złożenie sprawozdania finansowego w KRS
• Rejestracja – 600zł (500zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG)
• Zmiana danych – 350zł (250zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG) zamiast dotychczasowych 500zł
• Złożenie sprawozdania finansowego – 140zł (40zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG) zamiast dotychczasowych 290zł
• Opłata za zgłoszenie do VAT – 170zł
• Opłata za pełnomocnictwo – 17zł
• Zaświadczenie o niezaleganiu wydawane przez Urząd Skarbowy – 21zł
• Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym – 170zł
• Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu NIP/rejestracji doVAT – 21zł
Jeśli rejestrujemy spółkę to obowiązkowo musimy ponieść koszt 600zł opłaty za rejestrację oraz opcjonalnie 170zł za zgłoszenie spółki jako podatnika VAT czynnego.
W przypadku zakupu gotowej spółki obligatoryjne koszty urzędowe to tylko 350zł za zmianę danych w KRS.

24 1010 1401 0013 9722 3100 0000 – Konto dochodów budżetowych NBP O/O w Opolu,
koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty sądowe, monitor sądowy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego

42 1130 1219 0026 3110 4720 0003 – Konto sum na zlecenie BGK Oddział w Opolu,
wpłaty dotyczące zaliczek na koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, ogłoszenia).

73 1130 1017 0021 1002 4690 0004 – Konto sum depozytowych
Wpłaty sum depozytowych, m in. poręczenia majątkowe, kaucje,  wadia
Od dnia 1 stycznia 2015 roku wpłaty kierowane do tej pory na rachunek depozytowy sądu będą przyjmowane na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Dla Sądu Rejonowego w Opolu rachunkiem właściwym do dokonywania wpłat będzie w/w rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.